Koszyk

Wartość: 0,00 PLN

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.dma.net.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) jest Zakład Informatyki DMA Hanna Rams, 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 86b/70, NIP 634-115-32-80,  zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz zamawiania Usług.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Zakupów w Sklepie nie mogą dokonywać osoby fizyczne, a jedynie przedsiębiorcy określeni w definicji Klienta.

 

§ 2 Definicje

 1. Aktualizacja oprogramowania – oznacza mniej znaczącą zmianę w oprogramowaniu, oprogramowaniu Wewnętrznym i Dokumentacji, która dostosowuje istniejącą funkcję i/lub istniejące cechy w celu wyeliminowania usterek, defektów i nieprawidłowości i która nie ogranicza istniejącej funkcjonalności.
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Nośnika z Oprogramowaniem określonym w Zamówieniu;
 3. Dostawa on-line – oznacza udostępnienie Klientowi poprzez pocztę E-mail, Oprogramowania w formie pliku elektronicznego, który Klient może samodzielnie zapisać na swoim komputerze.
 4. Dostawca - firma świadcząca usługi pocztowe, z którą współpracuje Sklep.
 5. Klient – zarejestrowana w Polsce lub za granicą: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 6. Licencja – jest to umowa na korzystanie z Oprogramowania, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, a Klientem, który zamierza z danego Oprogramowania korzystać. Każde prezentowane Oprogramowanie dostępne w Sklepie posiada osobną umowę licencyjną, która dostarczana i prezentowana jest Klientowi podczas instalacji Oprogramowania.
 7. Nośnik – płyta CD/DVD lub inny powszechnie używany nośnik danych elektronicznych, wybierany przez Klienta podczas składania Zamówienia;
 8. Oprogramowanie – program komputerowy, którego producentem jest Sprzedawca, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, na które Klient wykupuje Licencję.
 9. Produkt – oznacza Oprogramowanie lub Usługę prezentowaną na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie;
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 11. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zamówienie

 1. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu;
 2. Klient po skompletowaniu Zamówienia i określeniu danych adresowych, formy płatności oraz formy dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu.
 3. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia w dniu jego otrzymania.
 4. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
 6. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

§ 4 Płatności

 1. Dla Klientów mających siedzibę w Polsce lub Klientów zagranicznych, mających stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, cena wyrażona jest w PLN.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 5. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Klient dokonuje płatności za zamówione towary poprzez przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 5 Dostawa

 1. Zamówione Nośniki z Oprogramowaniem są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, jeżeli podczas składania Zamówienia Klient wybrał inną formę dostawy niż Dostawa on-line.
 2. Sprzedawca rozpocznie realizację Dostawy dopiero po zaksięgowaniu płatności od Klienta.
 3. Zamówiony Nośnik z Oprogramowaniem dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.
 4. Koszt Dostawy każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 5. Termin dostawy zamówionego Nośnika z Oprogramowaniem wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę.

§ 6 Zwroty

 1. Po zakupie licencji na oprogramowanie Klient nie ma prawa do zwrotu. 

§ 7 Reklamacje / Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na wyprodukowane oprogramowanie.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na Nośnik z oprogramowaniem na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Sprzedawca zoobowiązuje się do wymiany uszkodzonego nośnika w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania uszkodzonego Nośnika.

§ 8 Prawa i obowiązki sprzedawcy

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści, która jest ograniczona do jednego przypadku wyrządzenia szkody do wysokości 10% wartości umowy.
 2. Sklep nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z zakupionego Oprogramowania w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych służących do realizacji Umowy sprzedaży.

§ 9 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane ujawnione przy składaniu Zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Ujawnione dane nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 3. Sklep oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie przysługują Sprzedawcy do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie, podlegają one ochronie prawa autorskiego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.
 4. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed ogłoszeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2014 roku.